1. HABERLER

  2. Türkiye'ye 4 milyarlık dolarlık vergi darbesi
Türkiyeye 4 milyarlık dolarlık vergi darbesi

Türkiye'ye 4 milyarlık dolarlık vergi darbesi

Bakanlar Kurulu, bedeli 75 euroyu geçmeyen ithal eşyaya vergi muafiyeti tanıdı. Düzenlemeyi ticari amaçlarla kullanmaya başlayan bazı fırsatçılar ülkeyi 4 milyar dolar vergi kaybına uğrattı.

A+A-

Yak­la­şık 20 mil­yar li­ra­lık sa­nal pa­zar bü­yük­lü­ğü­ne sa­hip Tür­ki­ye, yurt­dı­şın­dan ge­len ve de­ğe­ri 75 eu­ro­ya (yak­la­şık 254 TL) ka­dar olan ürün­le­rin güm­rük ve kat­ma de­ğer ver­gi­sin­den mu­af ol­ma­sı yü­zün­den ver­gi kay­bı­na uğ­ru­yor.

Ge­diz Üni­ver­si­te­si İş­let­me Yö­ne­ti­mi Prog­ram Baş­ka­nı Yrd. Doç. Dr. Nec­met­tin Şa­hin, “K­re­di kar­tı olan her­kes bu si­te­le­re ko­lay­ca gi­riş ya­pıp üst sı­nır 75 eu­ro ol­mak şar­tıy­la is­te­di­ği ürü­nü de­fa­lar­ca alıp, bun­la­rı pi­ya­sa­da ka­yıt dı­şı sa­ta­bi­li­yor. Bu ne­den­le ül­ke­miz yıl­da yak­la­şık 4 mil­yar do­lar­dan da­ha faz­la güm­rük, ÖTV, KDV, ge­lir ver­gi­si kay­bı­na uğ­ru­yo­r” de­di.

2014'te çı­ka­rıl­dı

Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la 24 Mart 2014 ta­rih­li ge­nel­gey­le it­hal eş­ya­ya ver­gi mu­afi­ye­ti ta­nın­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Şa­hin, ge­nel­ge­de “Ti­ca­ri olan ve­ya ol­ma­ya­n” ay­rı­mı ya­pıl­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Tür­ki­ye­’nin 20 mil­yar TL’­lik sa­nal pa­za­rı­nın son 3 yıl­dır yurt­dı­şı mer­kez­li si­te­ler üze­rin­de yo­ğun­laş­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Şa­hin, “Bu eş­ya­la­rı ge­ti­ren­le­rin sat­ma, dev­ret­me gi­bi iş­lem­ler yap­ma­sı ya­sak. An­cak uy­gu­la­ma­nın pra­ti­ği­ne bak­tı­ğı­mız­da ti­ca­re­tin özel­lik­le yurt­dı­şı mer­kez­li si­te­ler üze­rin­den ya­pıl­ma­sın­dan do­la­yı de­net­le­ne­mi­yor. Bu ne­den­ler­le ül­ke­miz ver­gi kay­bı­na uğ­ru­yo­r” de­di.

Haksız rekabet

Dü­zen­le­me­nin da­ha çok ti­ca­ri amaç­la kul­la­nıl­ma­ya baş­la­ma­sı yü­zün­den bu du­ru­mun mu­afi­yet dı­şı it­ha­lat ya­pan fir­ma­la­rın hak­sız re­ka­be­te uğ­ra­dı­ğı­nı be­lir­ten Şa­hin, “İt­ha­lat­çı fir­ma­lar it­ha­lat ya­par­ken çok cid­di ver­gi­ler ödü­yor an­cak bu yön­tem­le yurt­dı­şın­dan it­hal edi­len ürün­le­rin hiç­bi­rin­den ver­gi alı­na­mı­yor. Bu du­rum ay­nı pi­ya­sa­da ti­ca­ret ya­pan it­ha­lat­çı fir­ma­la­rı hak­sız re­ka­be­te ma­ruz bı­ra­kı­yo­r” dedi./BUGÜN GAZETESİ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.