Kafeterya ve Düğün Salonu Kiralama İlanı

T.C.
CİHANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI ALANINDA BULUNAN HAVUZ KAFETERYA VE DÜĞÜN SALONUNUN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


1-Cihanbeyli Belediyesine ait Karşıyaka Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı Alanında Bulunan Düğün Salonu ve Havuz Kafeterya kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümenince 17/05/2024 tarihi Cuma günü Cihanbeyli Belediyesi Encümen salonunda ihale edilecektir.


İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER
a)- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli yada ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK’nun 47. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Cihanbeyli Belediyesine göndermeleri şarttır.
b)- İhale Muhammen bedelleri


S.N
ADA/
PARSEL
CİNSİMUHAMMEN
BEDELİ (AYLIK)
GEÇİCİ TEMİNATİHALE
TARİH VE SAATİ

1

1146/1
Düğün Salonu,Havuz Kafeteryanın Kiraya verilmesi
25.000,00-TL AYLIK
300.000,00 TL (YILLIK)

25.000,00TL

17/05/2024
14:30

Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge ihale saatine kadar Belediyeye sunulacaktır.
c)- İhale doküman bedeli ödendiğini gösterir makbuz veya belge.
ç)-Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d)- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,
e)- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, (Örnek Dilekçe 1)
f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g)-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
ğ)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
h)-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ı)-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.7.1.) ve (5.7.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek belge,
i)-Ortak girişim olarak ihaleye katılması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j)-Sabıka kaydı; (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; affa uğramış olsalar dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giyenler ile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar ihaleye katılamaz)
k)-Tüzel kişi olunması halinde şahıs şirketlerinde şirket ortaklarının tamamının; sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan kişilerin veya tüzel kişi ortaklarının, sabıka kaydı belgesi;
n)-Ortak girişim olması halinde ortak girişimini oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.9.1.) ve (5.9.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek sabıka kaydı belgesi,
o)-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)
ö)- Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve şahıs şirketlerinde şirket ortaklarının tamamının; sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan kişilerin veya tüzel kişi ortaklarının Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
p)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.10.1.) ve (5.10.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
r)-2886 Sayılı Kanununun 34. Maddesi gereğince ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyenler ile eksik belge sunan istekliler ihale dışı bırakılır. Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatinden önce Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olması gerekmektedir.
s)İhale doküman satın alma bedeli 300,00 TL’dir. İhale şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesinde bulunan hususlar geçerlidir.
ş)Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair belge.
t)Sözleşme süresi boyunca bahçıvan çalıştıracağına dair taahhütname.
u) )- İş deneyim Belgesi olarak daha önce; Toplu Yemek İşleri veya Tabldot Yemek Üretimi veya Düğün salonu işletmeciliğine Dair Belgelerden herhangi birini sunmak zorundadır. (İşletme Kayıt Belgesi, İş Yeri Açma Ruhsatı kabul edilir.)
İşyeri Açma Ruhsatı, İlgili Kurum Yazısı, Noterlikten Yapılmış Kira Sözleşmesi vb. gibi belgeler veya faaliyet belgelerinde bu işlerin yer aldığına dair ibare bulunması

2-İsteklilerin idarece istenilen belgeler ile geçici teminatlar, tanzim edilip bir zarf içerisinde 17/05/2024 tarihi Cuma günü saat :14:00’e kadar Komisyona teslim etmeleri gerekir.
3-İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4-İhale Şartnamesinde yer alan hususlara uyulacaktır.

5-Cihanbeyli Belediyesine ait kiraya verilecek alanların listesi aşağıdaki gibidir. 24/04/2024

İLAN OLUNUR.
HACI BİNGÖL
Belediye Başkan Yrd.

KİRAYA ÇIKARILAN TAŞINMAZ

S.NKİRAYA VERİLECEK YERİN CİNSİKULLANIM ALANI
1Karşıyaka Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı Alanında Bulunan Düğün Salonu ve Havuz Kafeteryanın 3 Yıllığına Kiraya VerilmesiDüğün Salonu, Havuz Kafeterya


#ilangovtr BASIN NO: ILN02025080