Konya Selçuklu'da 5 adet gayrimenkul ihaleyle kiraya verilecek

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bağımsız no, mevki, metre karesi cinsi ve hizalarında bir yıllık kira muhammen bedelleri yazılı gayrimenkullerin açık teklif artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre 31.12.2025 tarihine kadar kiraya verilecektir.
İhale 22.02.2024 Perşembe günü saat 16.00-17.00 arası Belediye Encümeni tarafından Selçuklu Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 21.02.2024 günü saat 17.00’ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
A-Gerçek kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikametgah belgesi(2024 yılı) ,Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
d- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
B-Tüzel kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe,
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Noterden olaylı imza sirküsü
d- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü
e- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
Yukarıdaki fıkralarda sayılan belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
Geçici teminat artırıma esas Muhammen Bedelinin 1 yıllık kirasının%10’nu olup; Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine vermeleri şarttır.
Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak görülebileceği ilan olunur.


ADRESCİNSMUHAMMEN BEDELGECİCİ TEMİNATİHALE SAATİ
Tepekent Mah. Tepekent Cad. No:111/A38,5BOŞ DÜKKAN20.000,00 TL + KDV2.000,00 TL16.00
Tepekent Mah. 25316. Sk. No:26/A25BAKKAL12.500,00 TL + KDV1.250,00 TL16.10
Çaldere Mah. 26055 Sk. No: 1/A26,80MARKET6.000,00 TL+ KDV600,00 TL16.20
Çaldere Mah. 26055 Sk. No: 1/B70,40FIRIN7.500,00 TL + KDV750,00 TL16.30
Yazıbelen Mah. 45121 ada 11 parsel8.711TARLA3.500,00 TL + KDV350,00 TL16.40


#ilangovtr BASIN NO: ILN01980511