Montaj Dahil Panel Çit Ve Tel Örgü Alınacak

MONTAJ DAHİL PANEL ÇİT VE TEL ÖRGÜ ALIMI

KARATAY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜMontaj Dahil Panel Çit ve Tel Örgü Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/530813
1-İdarenin
a) Adı:KARATAY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası:4449332 - 3323504825
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Montaj Dahil Panel Çit ve Tel Örgü Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:1500 mtül 1,00 mt Yükseklikte Panel Çit 1500 mtül 1,50 mt Yükseklikte Panel Çit 1000 mtül 2,00 mt Yükseklikte Panel Çit 2000 mtül Beton Direkli Kafes Tel Örgü 4000 metrekare Kafes Tel Örgü montaj dahil alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Karatay Belediyesi Sınırları İçerisinde İdarenin Göstereceği Belirli yerler
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlamayı müteakiben; 365 gün içerisinde teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip beş (5)gün içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Karatay Belediyesi 5. Kat Yapı Kontrol Md/İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge AdıAçıklamaOrtak Girişimlerde
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalarİsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir.Tek ortağın sunması yeterlidir.
KatalogGerektiğinde DetaylarTek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02022174