Selçuklu Belediyesi'nden Arsa satış ilanı

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İLANI

  1. Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkulün 2886 Sayılı yasanın hükümleri dahilinde Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname ve ekleri Selçuklu Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
  2. İhale 27/06/2024 Perşembe günü listede belirtilen saatte Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
  3. Gayrimenkulün peşinat bedeli, bedelin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup peşinat ve taksit sayısı listede belirtilmiştir.
  4. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaftır.
  5. Muhammen bedeli, geçici teminat miktarı listede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

  1. İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

  1. Dış Zarf :

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Gerçek kişi olması halinde:
a)İç zarf
b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d)Noter tasdikli imza beyannamesi
e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
f)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
a)İç zarf
b)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c)Noter tasdikli imza beyannamesi
d)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
f)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
g)Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2024 yılı-Tüzel kişi )

  1. İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

  1. Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
6-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 26/06/2024 günü saat 17.00’ye kadar Yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

NOMAHALLEADA
PARSEL
ALAN (M²)CİNSİİMAR DURUMUMUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ (TL)
TAKSİT
SAYISI
SAAT
1SANCAK44712/119,693.04ARSA7 KAT MESKEN ALANI
TAKS: 0.25/ E: 1.30
₺128,000,000.00₺3,840,000.00%30 PEŞİN + 16 TAKSİT14:00


#ilangovtr BASIN NO: ILN02048048