Beyşehir Belediye Başkanlığı'ndan İlan

İLAN
BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 22 (Yirmiiki) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.


Sıra No

Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle

Ada No

Parsel No

Mevkii

Cinsi
Yüzöl-
Çümü
(m2)
Bağımsız Böl. No
Arsa Payı

Hisse
Bulun- duğu Kat
Muhammen Bedel (TL)
Geçici Teminat (%3)
(TL)
1
DOĞANBEY
3293YeniceArsa (Dükkan)
65,77

--
--
Tam

--

270.000,00

8.100,00
2
DOĞANBEY
3294Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
32,92

--
--
Tam

--

150.000,00

4.500,00
3
DOĞANBEY
3296Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
32,82

--
--
Tam

--

150.000,00

4.500,00
4
DOĞANBEY
3297Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
33,20

--
--
Tam

--

150.000,00

4.500,00
5
DOĞANBEY
3298Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
32,86

--
--
Tam

--

150.000,00

4.500,00
6
DOĞANBEY
3299Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
33,17

--
--
Tam

--

150.000,00

4.500,00
7
DOĞANBEY
32910Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
32,99

--
--
Tam

--

150.000,00

4.500,00
8
DOĞANBEY
32911Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
32,16

--
--
Tam

--

150.000,00

4.500,00
9
DOĞANBEY
32912Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
31,65

--
--
Tam

--

150.000,00

4.500,00
10
DOĞANBEY
32914Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
33,76

--
--
Tam

--

130.000,00

3.900,00
11
DOĞANBEY
32915Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
37,01

--
--
Tam

--

130.000,00

3.900,00
12
DOĞANBEY
32916Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
41,36

--
--
Tam

--

130.000,00

3.900,00
13
DOĞANBEY
32917Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
59,15

--
--
Tam

130.000,00

3.900,00
14
DOĞANBEY
32926Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
63,89

--
--
Tam

--

90.000,00

2.700,00
15
DOĞANBEY
32927Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
52,24

--
--
Tam

--

100.000,00

3.000,00
16
DOĞANBEY
32928Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
52,05

--
--
Tam

--

100.000,00

3.000,00
17
DOĞANBEY
32929Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
124,76

--
--
Tam

--

300.000,00

9.000,00
18
DOĞANBEY
32930Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
41,75

--
--
Tam

--

120.000,00

3.600,00
19
DOĞANBEY
32931Karşıyaka YeniceArsa (Dükkan)
41,91

--
--
Tam

--

120.000,00

3.600,00
20
ÜZÜMLÜ
3974MeydanMesken
389,14

10
75/ 1152
Tam

Zemin

500.000,00

15.000,00
21
ÜZÜMLÜ
3974MeydanMesken
389,14

9
78/ 1152
Tam

Üçüncü

650.000,00

19.500,00
22
ÜZÜMLÜ
3558--Arsa

442,80

--
--
Tam

--

1.950.000,00

58.500,00


1. İhale 11/06/2024 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.
3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Ödemeler; İhale tarihine takip eden 15 gün içerisinde yapılacaktır.
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur. 17.05.2024

Mustafa BALIKLI
Belediye Başkanı a.
Başkan Yardımcısı

#ilangovtr BASIN NO: ILN02036588