Karatay Belediyesi'nden İlan

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1) 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık yönetmeliği gereği sorumluluğumuz altında bulunan ve İlçemiz sınırları içerisinde oluşan Tekstil/Giysi atıklarının kaynağında ayrı toplanarak yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplanması ve taşınması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 (Üç) yıllık süre ile ihale yoluyla yaptırılacaktır. Muhammen bedel 1. Yıl için geçerli olup, 2. Ve 3. Yılların bedelleri yeniden değerleme oranları ve atık piyasa değerleri baz alınarak Encümence belirlenecektir.
2) İhale 17.04.2024 Çarşamba günü saat 15:10’te Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3) İdarenin:
Adresi: Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:5 Karatay/KONYA Telefon ve Faks: 444 9 332 ve 0 332 351 53 50
E-posta Adresi: [email protected]
İhale Dökümanının Görülebileceği Yer: Karatay Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
İhale Dökümanının Satın Alınabileceği Adres: Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne İhale Doküman Bedeli Yatırıldıktan sonra İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden Teslim alınacaktır.
İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten en geç 5(Beş) iş günü içinde işe başlanacaktır.
Dosya teslim Tarihi: İhaleden bir gün öncesi mesai bitimine kadar teslim edilecektir.
İhale Başvuru Adresi: Başvurular; döküman bedelinin, Akçeşme Mah. Garaj Caddesi No:5 Karatay/KONYA adresindeki Karatay Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kattaki veznesine yatırılmasından sonra, Tatlıcak Mah. Konya Ereğli Yolu No:11 Karatay / KONYA adresindeki Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
4) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
5) İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır:
a) Türkiye'de tebligat için adres ve kanuni ikametgahın olması, atık sahasının kesin adres yazısı
b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
c) İhaleye gireceklerin 20 01 10 Atık kodlu “Giysiler” ve 20 01 11 atık kodlu “Tekstil Ürünleri” ni toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi lisans ve yetki belgeleri (lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır)
d) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili Meslek Odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e) Geçici Teminat Makbuzu
f) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ve tutanak
g) Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
h) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı
i) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
j) Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi,
k) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. (İstekliler ihale tarihinden en fazla 7 gün önce herhangi bir borcunun bulunmadığını gösterir belgeyi idareye sunmak zorundadır. Yüklenici sözleşme imzalamaya geldiğinde ihale tarihli borcunun olmadığını gösterir belgeyi idareye sunmak zorundadır.)
l) İhaleye katılacakların Karatay Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcunun olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgelemeleri gerekmektedir,
m) Sözleşme öncesi (Basın ilan bedeli, ihale karar pulu, noter masrafları vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. Muhammen bedel tutarında KDV hariçtir.

S.No.İhalenin konusuİşin niteliğiMuhammen Bedel(TL/Yıl) (KDV hariç)İhale süresiGeçici teminat tutarı (TL)İştirak Bedeli (TL)İhale usulüDosya satış bedeli (TL)İhale tarihi ve saati
1Tekstil AtıklarıTekstil Atıklarının Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması, Değerlendirilmesi İşi720.000,00 TL/Yıl3 YIL21.600,00 TL
180.000,00
TL
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ)500,00 TL17/04/2024
SAAT:15:10


Mustafa YAYLACI
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı


#ilangovtr BASIN NO: ILN02016562