Konya 7. Aile Mahkemesi'nden İlan

İLAN
KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2021/1536 Esas KARAR NO : 2023/2160

Davacı SEMİHA YAVUZ aleyhine mahkememizde açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Eryavuz Müh. Dış Tic. İnş. Ltd. Şti'nin dosya içerisinde yer alan ve ticaret sicil müdürlüğünde kayıtlı adresine gerekçeli kararın tebliğe çıkartıldığı, ancak davalı şirket adresinin yıkılmış olması nedeniyle tebligatların iade edildiği, kolluk kuvvetlerine ve ticaret sicil müdürlüğüne yaptırılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği ve mevcut başkaca adresin bulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 1-Davanın kabulü ile; davalı HÜDAVER YAVUZ adına kayıtlı AYDIN...VLER MAH. TAH...N CAD. Ö...EN APT. 1.../3 SELÇUKLU/KONYA (Tapu Bilgileri: K...ya İli, S...uklu İçesi, Hoc...han Mah. 19...2... Ada, ...4 Parsel BAG...SIZ BÖLÜM 3 KAT 2)'da bulunan taşınmaz üzerine konulan davalı Şeker Bank T.A.Ş. adına tesis edilen 12/10/2017 tarih ve 48258 yevmiye numarası ile tescil edilen İPOTEĞİN KALDIRILMASINA,2-Davacı tarafından yapılan 59,30 TL başvurma harcı, 170,78 TL peşin harç, 7.001,78 TL tamamlama harcıve499,33 TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam7.731,19 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
3-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesaplanan 64.800,00TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021855