Tıbbi Sarf ve Basit Sarf Satın Alınacaktır

TIBBİ SARF VE BASİT SARF SATIN ALINACAKTIR

MERAM DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


46 KALEM TIBBİ SARF VE BASİT SARF ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/456885
1-İdarenin
a) Adı:MERAM DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:AYANBEY MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 42090 Meram MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası:3323236709 - 3323241854
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:46 KALEM TIBBİ SARF VE BASİT SARF ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:46 KALEM TIBBİ SARF VE BASİT SARF ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Hastanemiz Tıbbi Sarf Depo ve Ayniyat Tüketim Deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra teslimatlar idarenin talebi doğrultusunda peyderpey olarak 10 (on) gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:10.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
Satış Merkezi Yetki Belgesiİhale BazındaT.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2021/1 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesi Gereği Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilecektir. Üts Kapsamında Olmayan Malzemeler İle İlgili Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Beyanına Gerek Yoktur.Tek ortağın sunması yeterlidir.
ÜTS KAYITİhale BazındaTeklif Edilen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin Üts Numarası İle Aday Veya İsteklinin, Teklif Edilen Ürünün İmalatçı Veya İthalatçısı (Tedarik Firma) Olmadığı Durumlarda Ürünün Tedarikçi Firmasının Bayisi Olduğuna Dair Üts Kayıt Ve BildirimiTek ortağın sunması yeterlidir.
Kapsam Dışı Beyanıİhale BazındaTıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Olmayan Ürünler İçin Üretici Veya İthalatçı Tarafından Düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Olmadığına Dair BeyanTek ortağın sunması yeterlidir.
Yetki Belgesiİhale BazındaTıbbi Cihaz Kapsamı Dışında Olduğu Beyan Edilen Ürünler İçin Distribitörlük Belgesi Veya Yetkili Satıcılık BelgesiTek ortağın sunması yeterlidir.
Yerli Malı Belgesiİhale BazındaYerli Malı Teklif Eden İstekliler Bu Avantajdan Yararlanabilmek İçin, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları Ve Ticaret Borsaları Birliğine Bağlı İlgili Oda / Borsalar Tarafından Düzenlenen Yerli Malı Belgesini Ve Belgeyi Hangi Kalem İçin Sunduğunu Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edecektir.Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018303