İmam Begavî Hazretleri Kimdir?

İsmi bütün veliler listesinde yer alan İmam Begavî Hazretlerinin künyesi, Ebu Muhammed Muhyissünne el-Hüseyin b. Mesud b. Muhammed el-Ferrâ el-Begavî’dir. Muhaddis, müfessir ve fıkıh âlimidir. Ferrâ lakabı babasının kürkçülük mesleğini yapmasından dolayıdır. Begavî ise Bağşur(Bağ) kasabasına nispetle verilen bir isimdir. Çocukluk ve gençlik yıllarına ait bir bilgiye rastlanılmamıştır.

Şerhu’s- Sünne, Meşâbîhu’s- Sünne, Fetâvâ-ı Begâvî’ye, Me’âlimüt-Tenzil eserlerinden bazılarıdır. Merhum Hacıveyiszade Mustafa Kurucu hocamızın adını zikrettiği beş zattan birisidir.

Sade giyimli, önceleri sadece ekmek yemekle yetinen vücudunun halsiz düşmesi üzerine zeytin yediği rivayet edilen Begavî Hazretlerinin, abdestsiz ders vermemesi Kuran ve sünnete bağlılık çağrısını sürekli dile getirdiği bilinmektedir.

İmam-ı Begavî’nin Türbesi ve Zaviyesi daha önceleri Sadreddin-i Konevi Türbesi’ne giden yol üzerinde olup, türbe yanındaki mescidin zaviye hâline getirildiği tahmin edilmektedir. Zamanla harap olan türbe ve zaviye sonradan tamamen yıkılarak, üzerine yüksek binalar yapılmıştır. Türbede yatan zatın kemiklerinin de, Sadreddin-i Konevi Türbesi’nin avlusuna nakledildiği bilinmektedir.

Mehmet Önder, 1951 yılında ‘İmam-ı Beğavî Konya’da mı metfundur?” başlıklı makalesinde şu satırları yazmıştır:
“…Birinci ihtimale göre, İmam-ı Begavî’nin Konya’daki türbesi de bir makamdır. Yani bu şöhretli bilginin adına bir türbe yaptırılmış, bir türbedar yerleştirilmiş, zengin vakıfar bağlanmış ve ziyaret edilmiştir.

Diğer bir ihtimale göre, İmam-ı Begavî hakikaten Konya’da vefat etmiştir. İmam-ı Begavî’nin vefat ettiği XIII. yüzyılın başlarında Konya, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Başkenti ve bir ilim yuvasıdır. Horasan’dan, Hindistan’dan, Arabistan’dan yüzlerce bilgin, derviş, seyyah, şair tüccar, talebe Konya’ya akın etmekte bu ünlü Türk şehrinden feyz almaktadır. Bu devirde, ilim ve sanat eserlerine karşı sempati geniştir. Bilginler hürmet görmekle, bunların ders vermesi vaaz etmesi için geniş medreseler inşa edilmektedir. İmam-ı Begavî’ nin de Merve’l-Rus’dan kalkarak Konya’ya gelmiş olması ve burada vefat etmesi kuvvetle muhtemeldir.” demektedir.

Tekke, aynı zamanda Konya’da vaktinde yürüyemeyen çocuklar için sınanmış yerlerdendir. Çocuklar orada bulunan bir taş üzerine oturtularak bundan sonra yürüyeceğine inanılmaktadır.

Şehrimizde bulunan büyüklerimizin kıymetlerini bilip himmetlerine lâyık olabilmek duası ve ruhaniyetlerine birer Fatiha hediye etmek temennisiyle.

Sevgi ve saygı ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ayşe Özel Arşivi