Mehmet Ali Mızırak

Mehmet Ali Mızırak

SGK cezalarında indirim hakkı

İtiraz ve dava yoluna başvurulması SGK idari para cezalarında indirim hakkını kaybettirir mi?

Daha önce, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarını düzenleyen 102 inci maddesinin beşinci fıkrası; “İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.  Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan  dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.”  Şeklinde idi. 

Bu fıkra uyarınca, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarını %25’lik indirimden yararlanmak için peşin ödedikten sonra, mahkemede dava açmak mümkün olmakta, buna karşın fıkrada yer alan, “Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.” cümlesi, dava açacak olanlar için önemli bir risk oluşturmaktaydı. Zira, dava açıp da kaybedenler, peşin ödeme indirimi nedeniyle ödemekten kurtuldukları dörtte bir (% 25) oranındaki idari para cezasını da gecikme zammı ve cezasıyla birlikte ödemek zorunda kalmakta, bu riskten dolayı da, idari para cezalarına karşı dava açmaktan çekinen veya vazgeçenler olabilmekteydi. 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin 28/11/2013 tarihli E. 2013/40 K. 2013/139 sayılı kararı gereğince, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 inci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ve söz konusu karar 9/5/2014 tarihli 28995 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Dolayısıyla, idari para cezası uygulanması nedeniyle 15 günlük süre içinde idari para cezasını 3/4  nün ödenmesi durumunda, ister ödemeden önce, ister ödemeden sonra gerek SGK’ya itiraz eden  ve itirazları reddedilen, gerekse red kararı sonrası mahkemelere müracaat eden ve  mahkemelerce itirazı reddedilen işverenler ve diğer ilgili kişilerden daha önce yararlanmış  oldukları dörtte bir (%25) oranındaki peşin ödeme indiriminin faiziyle tahsilinden vazgeçilmiştir. 

Sonuç olarak; işverenler ve diğer ilgili kişiler SGK tarafından kendilerine tebliğ edilen idari para cezalarında hem yukarıda belirttiğimiz “pişmanlık indirimi” ve “peşin ödeme indiriminden” yararlanabilir, hem de sebep, gerekçe ve delillerini açıklanmak suretiyle ilk olarak SGK’ya itiraz edebilir, itirazın reddi durumunda da yasal süresi içinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açabilirler. Kısacası SGK tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarına karşı itiraz ve dava yoluna başvurulması daha önce cezalarla ilgili yararlanılmış olan pişmanlık ve peşin ödeme indirimlerinin kaybedilmesine yol açmayacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Ali Mızırak Arşivi