Mehmet Ali Mızırak

Mehmet Ali Mızırak

Anonim Şirket Limited Şirket Farkı

Ortak Sayısı Açısından Farklılıklar

 • Her iki şirket de en az 1 ortak ile kurulabilirler.
 • Yani, asgari ortak sayısı bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır.
 • Ancak, Limited şirketler en fazla 50 ortaktan oluşabilirler.

Halka Arz açısından Farklılıklar

 • Limited şirketler halka arz olamazlar.
 • Anonim şirketler ise ortak sayısının 250 kişiyi geçmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki diğer şartları sağlamaları durumunda halka açılabilirler.
 • Sonuç olarak, Anonim şirketlerde herhangi bir ortak üst sınırı yoktur.

Sermaye Açısından Farklılıklar

 • Esas Sermaye sistemine dahil olan anonim şirketler en az 50.000 TL, kayıtlı sermaye sistemine kayıtlı anonim şirketler ise en az 100.000 TL sermaye ile kurulabilirler.
 • Limited şirketler ise en az 10.000 TL sermaye ile kurulabilirler.

Zorunlu Olarak Şirket Türü Seçimi

 • Bankalar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, Finansal Kiralama şirketleri, faktoring şirketleri vb. gibi kurum ve kuruluşlar Anonim şirket olarak kurulmak zorundadır.
 • Ancak, herhangi bir durumda Limited Şirket olarak kurulma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, limited şirketler, yardım veya ilim amaçlı olarak dernek veya vakıfların yaptığı faaliyetleri iştigal konusu edinemezler.

Şirket Organları Açısından Farklılıklar

 • Anonim şirketin zorunlu organları Yönetim Kurulu ve Genel Kuruldur.
 • Limited şirketin ise, Müdürler Kurulu ve Genel Kuruldur.

Tutulan Defterler Açısından Farklılıklar

 • Her iki şirket türü de ortak olarak “Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Defteri, Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere” Defteri tutarlar.
 • Bunlara ek olarak,
 • Anonim Şirketler, Damga Vergisi Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 • Limited Şirketler ise Ortaklar Kurulu Karar defteri veya birden fazla müdür olması durumunda Müdürler Kurulu Karar Defteri tutarlar.

Avukat Bulundurma Zorunluluğu Açısından Farklılıklar

 • Limited şirketlerde zorunlu olarak sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Anonim şirketlerde ise sermayenin 250.000TL’yi aşması durumunda zorunlu olarak sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu söz konusudur.

Hisse Devri Açısından Farklılıklar

 • Anonim şirketlerde hisse devirlerinin noter vasıtasıyla yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 • Hisse devri bu şekilde yazılı bir sözleşme ile yapılabilir.
 • Ayrıca, Ana sözleşmede aksi belirtilmedikçe ticaret sicilinde tescil edilmesine de gerek bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, Limited şirketlerde yapılacak hisse devirleri hem noterde tasdik edilmeli hem de ticaret sicilinde tescil edilmelidir.
 • Anonim şirketlere ait hisseler, edinildiği tarihten 2 yıl geçmeden satılması durumunda gelir vergisine tabidir.( Değer Artış Kazancı Çerçevesinde)
 • Ancak, Anonim şirketlerde edinilen hisseler, edinildikten sonra 2 yıl geçmesi durumunda gelir vergisine tabi değildir.
 • Borsaya kayıtlı şirketler için ve miras yoluyla elde edinilen A.Ş hisseleri için 2 yıl şartı bulunmayıp gelir vergisine tabi değildir.
 • Limited şirketlerde ise süre kısıtlaması olmadan satılacak hisseler değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabi olmaktadır.

Ortakların Borçlardan Sorumluluğu Açısından Farklılıklar

 • Anonim şirketlerde ortaklar, sadece taahhüt ettikleri sermayenin ödenmesinden şirkete karşı sorumludurlar.
 • Ancak ortakların aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması durumunda sadece kamu borçlarından (vergi, prim vs.) tüm malvarlıkları ile sorumlulukları bulunmaktadır.
 • Bu durumda, tüm ortakların her hâlükârda şirketin özel borçlarına (3. kişilere) karşı sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Diğer bir açıdan bakıldığında, temsil yetkisi bulunmayan ortaklar hem özel hem de kamu borçlarından sorumlu değillerdir.
 • Limited şirketlerde ise, ortaklar anonim şirkette olduğu gibi, 3. kişilere karşı borçlardan sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri sermayenin ödenmesinden sorumludur.
 • Ancak, Limited şirketlerde ortaklar, kamu borçlarından sermaye payları tutarı kadar sorumludur.
 • Burada ayrım kamu borçlarında karşımıza çıkmaktadır.

Ortakların Yönetici Olma Zorunluluğu Açısından Farklılıklar

 • Anonim şirketlerde ortaklar, yönetici olmak ya da yönetim kurulunda olmak zorunda değildir.
 • Limited şirketlerde ise en az bir ortağın müdür olup şirketin temsiline katılmaları gerekmektedir.

Ortaklıktan Çıkmak veya Çıkarılma Açısından Farklılıklar

 • Anonim şirketlerde diğer ortaklar başka bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkeme yoluyla talep edemezler. Ortaklıktan çıkarılma belli koşullarda gerçekleşebilir.
 • Limited şirketlerde ise ortaklıktan çıkarma için geçerli bir sebebe dayandırılarak mahkeme yoluna gidilebilir.

Tahvil Çıkarılması Açısından Farklılıklar

 • Anonim Şirketler borç ile finansman sağlamak için tahvil çıkarabilirler.
 • Limited şirketler tahsil çıkaramazlar.

Kuruluşta Sermeyanin Bloke Edilmesi Açısından Farklılıklar

 • Anonim şirketlerde kuruluş süresinde belirlenmiş tutarlarda sermaye bankada bloke ettirilmelidir.
 • Limited Şirket kuruluşlarında sermaye blokesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Genel Kurulda Bakanlık Komiseri Şartı Açısından Farklılıklar

 • Anonim Şirketler, Ticaret kanununda belirtilen bazı durumlarda Genel kurullarında Bakanlık komiseri bulundurmak zorundadır.
 • Limited şirketlerde ise Genel Kurullarında bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Ali Mızırak Arşivi